Your address will show here +12 34 56 78
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ponúkame Vám individuálne riešenia pri plnení povinností vyplývajúcich z platných legislatívnych predpisov. Služby BOZP vykonávame prostredníctvom bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika pre fyzické a právnické osoby v nasledujúcom rozsahu:

BOZP

Služby autorizovaného technika

v rozsahu zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, e. č. oprávnenia BTS – 0242/12

BOZP

Poradenstvo v oblasti BOZP

Zhotovenie dokumentácie BOZP

Školenia

Školenia zamestnancov

v rozsahu vydaných oprávnení: 01.1 – Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, e. č. oprávnenia VVZ - 0241/12 - 01.1

Šetrenie

Šetrenie pracovných úrazov

Inšpekcie

Zastupovanie pri kontrole inšpekcie práce

Riziká

Hodnotenie a posudzovanie rizík

Koordinátor

Koordinátor BOZP na stavenisku

Kontrola

Kontrolná činnosť na pracoviskách

Školenia v oblasti BOZP

Vedúcich zamestnancov a zamestnancov (BOZP)
Vodiči motorových vozidiel do 3,5 t
Poučené osoby (§20)
Oboznamovanie osôb vykonávajúcich stavebné práce

  • vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy

  • z pohyblivej pracovnej plošiny

  • z rebríka vo výške nad 5 m

  • pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m