Your address will show here +12 34 56 78
Ochrana pred požiarmi (OPP)

Zabezpečujeme služby technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (OPP)

Ochranu pred požiarmi zabezpečujeme:

V oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany zabezpečujeme plnenie týchto povinností:

  • Vypracovanie, vedenie a aktualizáciu potrebnej dokumentácie v oblasti OPP v súlade so skutočným stavom.

  • Vykonanie vstupného a periodického školenia o OPP a odbornej príprave protipožiarnych hliadok pre všetkých zamestnancov.

  • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

  • Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb.

  • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnej hliadky.

  • Zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách.

  • Servis protipožiarnych zariadení.

Služby špecialistu požiarnej ochrany

Vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb

Vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii

Riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru  v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa