Your address will show here +12 34 56 78
Dohľad nad pracovnými podmienkami

Zabezpečíme Vám dohľad nad pracovnými podmienkami (PZS) 

Zabezpečíme Vám dohľad nad pracovnými podmienkami (PZS) v nasledujúcom rozsahu:

  • Text Hover
Komplexné riešenie pracovnej zdravotnej služby pre kategórie práce 1 a 2
Vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk súvisiaci so zabezpečením povinností zamestnávateľa v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.
Identifikácia a posúdenie zdravotných rizík na pracovisku
Metodická pomoc pri vyhľadávaní rizík, zisťovanie ich príčin a zdrojov, zisťovanie technických opatrení k ich minimalizácii a spracovanie potrebnej dokumentácie
Návrh kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík v zmysle vyhlášky MZ SR č. 91/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z.
Zmluvným partnerom kvalifikované poradenstvo, pracovná zdravotná služba zamestnávateľovi a zamestnancom
Navrhovanie príslušných opatrení z hľadiska ochrany zdravia pri práci na elimináciu rizík